Wczytuję mapę...

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Data i godzina wydarzenia
12/12/2016, godz. 10:00 - 02/01/2017

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Hol

Kategoria
Konkurs

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Szanowni Państwo! Dziękujemy wszystkim uczestnikom XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera”. Gratulujemy laureatom Konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Poniżej prezentujemy wyniki Konkursu.

 

XIII edycja ogólnopolskiego konkursu na esej [w roku 2016]:

 

„Prawda poezji. Wiersze Juliana Kornhausera”

 

 

Werdykt jury

 

Jury w składzie: dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO [UO],

dr hab. Adrian Gleń [UO] – przewodniczący,

dr Sławomir Kuźnicki [UO]

 

w dniu 10 grudnia 2016 zdecydowało przyznać następujące nagrody:

 

 

I KATEGORIA [uczniowie szkół ponadgimnazjalnych]

 

I miejsce – Aleksandra Seń (Opole) [godło: Klementyna]

II miejsce – Andżelika Arent (Turek) [godło: Andżelika Arent]

III miejsce – Wiktoria Bogusz (Toruń) [godło: BOG666]

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

Szymon Zieliński (Międzyrzecz) [godło: Robotnik]

Dagmara Lipka (Nidowo) [godło: oddział zamknięty]

 

 

 

II KATEGORIA [studenci]

 

I miejsce – Andrzej Frączysty (Warszawa)  [godło: Hardeska]

II miejsce – Mateusz Rosicki (Opole) [godło: Mr. Tambourine Man]

III miejsce – Izabella Tillner (Szamotuły) [godło: FirstDraft]

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

Sonia Nowacka (Wrocław) [godło: Kornel Ka-Karob]

Grzegorz Mączyński (Kraków) [godło: Davy Loix]

 

 

W imieniu kapituły jury –

 

dr hab. Adrian Gleń [IFP UO] 

Opole, 11 grudnia 2016

 

Szczegółowe uzasadnienie werdyktu jury

 

 

I kategoria [uczniowie szkół ponadgimnazjalnych]

 

 

I miejsce – Aleksandra Seń [ godło: Klementyna]

Wyróżniona główną nagrodą praca stanowi dojrzałą próbę prześledzenia tematu zamieszkiwania w pisarstwie Juliana Kornhausera, próbę dokonaną w oparciu o istniejące już opracowania i propozycje, ale w pełni samodzielną i krytyczną. Autor wspiera swoje rozpoznania na tych spośród utworów poety, które podejmują wątek dzieciństwa i obrazy rodzinnego miasta, Gliwic. Szczegółowe analizy poszczególnych, wybranych tekstów w istotny sposób przybliżają autora eseju do prawdy o reprezentacji przeszłości, fenomenie pamięci oraz o zabiegach zarówno mitologizacji przestrzeni Gliwic, jak i próbach obiektywnej rekonstrukcji topografii śląskiego miasta.

Autor eseju podejmuje te wątki z godną szacunku konsekwencją i metodologiczną samoświadomością, używając przy tym języka precyzyjnego, unikając powtórzeń, posiłkując się licznymi lekturami pomocniczymi, sięgając do innych przykładów twórczości związanej z Gliwicami (przykład m.in.: Horsta Bienka, Adama Zagajewskiego).

 

II miejsce – Andżelika Arent [godło: Andżelika Arent] 

Nagrodzona praca jest interesującą – i rzetelną pod względem zarówno historycznym, jak i historycznoliterackim – rekonstrukcją doświadczeń poetów nowofalowych; w ich obrębie przeprowadzona zostaje (być może niezbyt odkrywcza, ale z pewnością przekonująca) interpretacja drogi twórczej Juliana Kornhausera – od pierwszych tomów powstających w okresie Sturm und Drang pokolenia’68 aż po ostatnie wiersze opublikowane przez poetę na łamach „Twórczości”.

Walorami tekstu są niewątpliwie: 1) godna pochwały skrupulatność w ujęciu tematu, ale przy tym również 2) umiejętność uogólniania przejawiająca się nie tylko w przemyślanej kompozycji całości, ale także w dojrzałym, świadomie przyjętym języku opisu dzieła.

 

III miejsce – Wiktoria Bogusz [godło: BOG666]

Esej ten jest wyrazem indywidualnego doświadczenia problemów pojawiających się w poezji uprawianej przez Juliana Kornhausera, a przy tym stanowi ciekawą próbę objęcia całej drogi twórczej autora Było minęło. Wychodząc od osobistego „śledztwa” – poszukiwania związków wiersza Błąd gramatyczny z dorobku krakowskiego poety z życiem i pisarstwem Rafała Wojaczka – Autor notuje własne rozliczne spotkania z twórczością Kornhausera, tropiąc w tym dziele przejawy prawd uniwersalnych i osobistych. To z kolei pozwala na wyrysowanie swoistej mapy tej poezji (elementy przełamywania konwencji, epifanie, manifesty).

Praca zdradza umiejętność łącznego postrzegania zjawisk egzystencjalnych i literackich, sporządzona została językiem bezbłędnym i przejrzystym. 

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Szymon Zieliński [godło: Robotnik]

Za próbę samodzielnego odczytania dzieła poetyckiego Juliana Kornhausera.

 

Dagmara Lipka [godło: oddział zamknięty]

Za odważne wskazanie aspektów aktualności poezji Juliana Kornhausera.

 

 

 

II kategoria [studenci]

 

I miejsce – Andrzej Frączysty [godło: Hardeska]

Esej nagrodzony pierwszym miejscem stanowi z finezją przeprowadzone studium-wyznanie, w którym próbuje się zdać sprawę, rzetelnie, szczerze i uczciwie z intelektualnych przygód czytania Kornhausera w obrębie pokolenia, którego Autor jest reprezentantem. Tekst zwraca swoją uwagę nie tylko użyciem dojrzałego języka, lecz także znajomością współczesnej sceny poetyckiej, a także rozległością kontekstów literackich.

Praca skomponowana z dużą precyzją i systematycznością, o narracji płynnej, wyrazistej, nienagannej stylistycznie.

 

II miejsce – Mateusz Rosicki [godło: Mr. Tambourine Man]

Autor nagrodzonej drugim miejscem pracy z dużą pieczołowitością przygląda się pisarstwu Juliana Kornhausera, umieszczając je w perspektywie humanistycznych dialogów dotyczących teorii prawdy. Wpośród wielu przywołanych koncepcji i definicji prawdy, wyeksponowana zostaje płaszczyzna etycznego zaangażowania sztuki pisarskiej i samowiedzy poety, a w takim właśnie ujęciu twórczość Kornhausera jawi się jako dzieło bezpośrednio związane z postulatami nowoczesnej krytyki etycznej.

Skala perspektyw, z jakich Autor spogląda na dzieło autora Origami, wykorzystanie rozlicznych źródeł budzą szacunek i zdradzają indywidualne, zaangażowane podejście Autora do tematu.

 

III miejsce – Izabella Tillner [godło: FirstDraft]

Ostatni z nagrodzonych esejów jest próbą rozpatrzenia pisarstwa Juliana Kornhausera w kategoriach zaangażowania, niezwykle istotnych zwłaszcza z punktu widzenia doświadczeń pokolenia Nowej Fali. Forma wypowiedzi krytycznoliterackiej pozwala autorowi także na możliwie szeroki i systematyczny przegląd podstawowych motywów, tematów, form i strategii obecnych w dziele autora Za nas, z nami oraz ukazanie, iż potencjał nastawienia na prawdę stanowi o niezbywalnym napięciu tej twórczości.

  

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Sonia Nowacka [godło: Kornel Ka-Karob]

za interesujące rozważania na temat teorii prawdy i możliwości jej rozumienia w oparciu o wybrane utwory Juliana Kornhausera

 

Grzegorz Mączyński [godło: Davy Loix]

za próbę dialogu z wierszami Juliana Kornhausera w perspektywie doświadczeń pokolenia Nowej Fali