Tekst jednolity
do Zarządzenia nr 11/2022
Dyrektora MBP w Opolu
z dnia 22.12.2022r.

REGULAMIN
korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II w Opolu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu wraz z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym
i Filiami, zwana dalej „Biblioteką” jest placówką ogólnie dostępną, świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem odpłatności niektórych czynności i usług, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Terminy używane w Regulaminie :
– „użytkownik” osoba korzystająca z usług Biblioteki
– „Budynek Główny” – budynek znajdujący się na ul. Minorytów 4
– „Biblioteka Centralna” – zgodnie ze Statutem MBP wszystkie agendy znajdujące się w Budynku Głównym i Oddział Dziecięco – Młodzieżowy.

3. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani po uzyskaniu karty bibliotecznej. Użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.
4. O zasadach i warunkach wypożyczenia poszczególnych zbiorów decyduje Dyrektor.

§ 2

1. Przy zapisie zgłaszający się użytkownik powinien:
a) okazać dokument tożsamości z PESELEM i ze zdjęciem, np. dowód osobisty,
legitymację szkolną, studencką;
b) wypełnić kartę zapisu i złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu;
c) użytkownicy do 16 roku życia mogą otrzymać kartę na podstawie legitymacji szkolnej
i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego;
d) cudzoziemcy okazują dokument tożsamości, np. paszport, kartę pobytu;

2. Po spełnieniu powyższych wymogów użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną.
Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek i materiałów audiowizualnych. Użytkownik otrzymuje nową kartę, po wniesieniu opłaty, zgodnie z cennikiem opłat.

3. Karty nie wolno wypożyczać ani odstępować osobom trzecim. W takim przypadku użytkownik karty ponosi wobec Biblioteki pełną odpowiedzialność za działania osób posługujących się jego kartą biblioteczną do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela. Dopuszcza się pisemne upoważnienie osoby bliskiej do korzystania z karty (rodzica, rodzeństwa, dziecka, współmałżonka), złożone w Bibliotece osobiście pod warunkiem, że osoba udzielająca upoważnienia i osoba upoważniana nie posiadają żadnych zaległości na rzecz Biblioteki.

4. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wysłanie korespondencji na wskazany przez użytkownika adres będzie traktowane jako skuteczne. Korespondencja awizowana będzie uznana za doręczoną z upływem siedmiu dni od dnia drugiego awizowania.

5. W czasie, gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie powinien on korzystać
z Biblioteki.

6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia, używania telefonów komórkowych, utrzymanie porządku na półkach i takie zachowanie by nie przeszkadzać innym użytkownikom. Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

7. W Bibliotece, z wyjątkiem parteru Biblioteki Centralnej, obowiązuje zakaz spożywania posiłków
i napojów.

8. Użytkownik przychodząc do Biblioteki, która posiada szatnię, zostawia wierzchnie okrycie
i teczkę lub torbę w miejscu na ten cel wyznaczonym.

9. Biblioteka wykonuje odpłatnie usługi kserograficzne. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny
w każdej placówce.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 3

1. W związku z obowiązującymi przepisami RODO, dane osobowe gromadzone
i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z Ustawą o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. i podlegają ochronie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

2. Dane użytkowników, którzy zaprzestali korzystania z Biblioteki, a nie mają wobec niej zobowiązań, przechowywane są przez 5 lat.

3. Dane użytkowników nie są przekazywane poza granice EOG.

4. W Budynku Głównym Biblioteka posiada system zapisu wizyjnego z kamer monitoringu.

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się według następujących zasad:

[1] Administratorem danych osobowych użytkownika jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Pawła II w Opolu, z siedzibą Minorytów 4, 45-017 Opole, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta. Strona internetowa: mbp.opole.pl
Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem :
– poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
– poczty elektronicznej: iodo@mbp.opole.pl
– telefonu: 77 4548030
[2] Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
[3] Biblioteka przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawę o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach :
a) wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych
b) w celach statystycznych,
c) realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych,
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
d) zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę,
e) kierowania oferty marketingowej przez Bibliotekę Centralną i jej Filie.
Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w pkt.1-3, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa.
W odniesieniu do osób od 13do 17 lat, przesyłanie informacji marketingowej oraz zaproszeń na wydarzenia będzie następować po akceptacji odpowiednich klauzul zgód, które tego dotyczą.

[4] Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę
a) Przeniesienie danych do archiwum.
b) Badania historyczne i naukowe.
c) Ochrona mienia publicznego (monitoring wizyjny).
d) Audyt lub postępowania wyjaśniające.

[5] Biblioteka może przetwarzać następujące dane :
a) Imię i nazwisko.
b) Pesel.
c) Adres zamieszkania.
d) Nr telefonu.
e) Adres e-mail.
f) Nr karty bibliotecznej.
g) Informacja dotycząca aktywności zawodowej.

[6] Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów :
a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) na podstawie pisemnej zgody Użytkownika,
c) na podstawie umów powierzenia firmom obsługującym systemy informatyczne.

[7] Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece regulaminów i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń użytkownika.

[8] Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze
ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym, jeśli nie posiada zobowiązań wobec Biblioteki.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

[9]Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną. Cofnięcie zgody przez użytkownika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

Powyższa informacja dostępna jest również na stronie internetowej Biblioteki pod adresem mbp.opole.pl

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW
§ 4

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

2. Każdorazowo, korzystając z usług Biblioteki, użytkownik zobowiązany jest do przedłożenia karty czytelnika lub dowodu tożsamości ze zdjęciem.

3. Przez zbiory biblioteczne rozumie się dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego
i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, płyty CD z muzyką, filmy
na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach, zbiory elektroniczne dostępne
w sieci a także gry planszowe.

4. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną
i Biblioteki, powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

5. Biblioteka na prośbę użytkownika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i innych źródeł.

6. Użytkownik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Wysokość odszkodowania ustala kierownik placówki,
w zależności od aktualnej wartości rynkowej, stopnia uszkodzenia, oprawy, po uprzedniej konsultacji z kierownikiem Działu Gromadzenia i Opracowania.
Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów, bibliotekarz wydaje użytkownikowi pokwitowanie. Użytkownik może za zgodą kierownika placówki, odkupić zgubione lub zniszczone zbiory biblioteczne, nie mniejszej wartości, przydatne dla Biblioteki.

7. Wysokość opłaty za zniszczenie zabezpieczenia (naklejonego na zbiory) – etykiety RFiD reguluje cennik opłat.

§ 5

1. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów na okres 30 dni. Zwrot książki powinien nastąpić przed upływem tego terminu bez oczekiwania na upomnienie.

2. Nowości wydawnicze, lektury, zbiory szczególnie cenne oraz książki, na które jest zapotrzebowanie ze strony użytkowników wypożycza się na dwa tygodnie.

3. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 multimediów. Płyty CD i filmy wypożyczamy na 15 dni (wyjątkiem są zbiory zarezerwowane przez kolejnych użytkowników – w takim przypadku egzemplarz wypożyczany jest na 3 dni). Na wniosek użytkownika, biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych multimediów o następne 15 dni. Za każdy egzemplarz nie oddany po 15 dniach, pobierana jest opłata za opóźnienie w wysokości, którą reguluje cennik opłat.

4. Na prośbę użytkownika Biblioteka rezerwuje (na 2 dni od momentu poinformowania zamawiającego) zbiory aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.

5. Biblioteka może przesunąć na wniosek użytkownika termin zwrotu wypożyczonych książek o następne 30 dni, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych osób. Przesunięcie terminu jest jednorazowe i może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 20 dni od daty wypożyczenia.

6. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, użytkownik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.

7. W Budynku Głównym wypożyczeń i zwrotów multimediów dokonuje się w Mediatece.

§ 6

1. W przypadku przetrzymywania zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w § 5 p. 1, 2, 3 Biblioteka kieruje do użytkownika upomnienia oraz pobiera opłaty zgodnie z cennikiem opłat.

2. Użytkownik może przedłużyć bezpłatnie termin zwrotu książek o dalsze 30 dni, zgodnie z § 5, pkt 5 Regulaminu. Za każdy egzemplarz nie oddany po 30 dniach, pobierana jest opłata za opóźnienie w wysokości, którą reguluje cennik opłat.

3. lokady konta oraz obliczenia wysokości opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek dokonuje automatycznie system komputerowy. Wysokość należności reguluje cennik opłat.

4. Za każde wysłane upomnienie Biblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

5. W przypadku braku skuteczności wysyłanych upomnień Biblioteka powierza wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej.

6. Użytkownik, który nie rozliczył się z daną agendą, nie może korzystać z innych agend i placówek sieci oraz nie może być osobą poręczającą u czytelnika do lat 16.

7. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych
i po wpłaceniu opłaty z tytułu nieterminowego oddania zbiorów.

8. Opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów mogą być dokonywane osobiście, gotówką we wszystkich placówkach Biblioteki lub poprzez system elektroniczny.

9. Biblioteka ma prawo naliczać i pobierać opłaty za opóźnienie bez wysyłania upomnień.

WYPOŻYCZANIE GIER PLANSZOWYCH
§ 7

1. Gry planszowe może wypożyczać użytkownik posiadający kartę czytelnika MBP w Opolu

2. Zwrot gier i odbiór wniesionych kaucji następuje wyłącznie w miejscu, gdzie zostały wypożyczone.

3. Gry wypożyczane są na 15 dni, bez możliwości przedłużania

4. Po przekroczeniu czasu wypożyczenia pobierana jest opłata za opóźnienie, zgodnie z cennikiem opłat.

5. Wypożyczenie gier jest bezpłatne, po wniesieniu kaucji wg cennika opłat.

6. Kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie kompletnej gry osobie, która wpłaciła kaucję.

7. W przypadku nieodebrania kaucji, po upływie 6 miesięcy Biblioteka informuje użytkownika listem poleconym o konieczności odebrania kaucji. W przypadku zgłoszenie się użytkownika po odbiór kaucji jest ona zwracana po potrąceniu kosztów doręczenia listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku niezgłoszenia się o po odbiór kaucji w okresie do 6 tygodniu od dnia wysłania listu poleconego, jest ona zarachowywana na dochody Biblioteki.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
§ 8

Zasady wypożyczania międzybibliotecznego reguluje Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 25.05.1980 roku.
1. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności.
Z bibliotek krajowych sprowadza się dzieła, po uprzednim sprawdzeniu przez zainteresowanego użytkownika, czy nie posiada ich inna biblioteka w Opolu, z bibliotek zagranicznych – materiały, których nie posiadają biblioteki krajowe.

2. Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki krajowej użytkownik składa elektronicznie lub osobiście w wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie rewersy – zawierające dokładny opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko i imię zamawiającego, jego telefon, e-mail w Dziale Informacji – Czytelni.

3. Użytkownik ponosi koszty wynikające z opłat wyznaczonych przez biblioteki realizujące zamówienia (np.: koszt przesyłek sprowadzonych i odsyłanych dzieł, korespondencji, wykonania i przesłania odbitek).

4. Sprowadzone dzieła udostępnia się wyłącznie na miejscu w Dziale Informacji
– Czytelni, przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią reguł.

5. Kopiowanie sprowadzonych materiałów musi być zgodne z postanowieniami prawa autorskiego – Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami – kopiowane mogą być jedynie fragmenty opublikowanych utworów o wielkości nie przekraczającej 1 arkusz wydawniczy (22 s.)
Stosuje się cennik MBP w Opolu.

6. Użytkownik, który uszkodzi lub zniszczy dzieło, ponosi wszelkie konsekwencje ustalone przez bibliotekę wypożyczającą.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
I MULTIMEDIÓW

§ 9

Zasady ogólne
1. Korzystanie z ogólnodostępnego sprzętu komputerowego dostępne jest w:
a) Dziale Informacji – Czytelni
b) Mediatece
c) Wypożyczalni dla Dzieci
d) Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym
e) Filiach

2. Użytkownik zajmuje miejsce zgodnie z przydzielonym przez bibliotekarza stanowiskiem komputerowym.

3. Przyniesione ze sobą materiały biblioteczne użytkownik zgłasza do dyżurującego bibliotekarza.

Warunki korzystania z księgozbioru podręcznego

1. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z Działu Informacji lub Czytelni.

2. Przed opuszczeniem Działu Informacji lub Czytelni, użytkownik zwraca wszystkie materiały udostępnione dyżurującemu bibliotekarzowi.

3. Niewykorzystane materiały, na życzenie użytkownika, mogą być odłożone na dzień następny.

4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu książki
na czas zamknięcia Działu Informacji lub Czytelni wyłącznie użytkownikom Biblioteki.

Warunki korzystania ze zbiorów multimedialnych, Internetu, edytorów tekstu
1. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi.

2. Korzystanie z komputera jest możliwe przede wszystkim do celów naukowych, edukacyjnych i informacyjnych. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji
i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

3. Indywidualna sesja w danym dniu korzystania z Internetu może trwać godzinę zegarową.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu.
O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego pracownika.

4. Biblioteka zastrzega sobie prawo blokowania stron zawierających treści niezgodne
z prawem i nieobyczajne.

5. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych i bibliograficznych powinno odbywać się bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. W przypadku awarii komputera należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza.
Zabrania się samodzielnego podejmowania prób naprawy sprzętu.

7. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut bez zgłoszenia tego bibliotekarzowi, zostanie udostępnione oczekującemu, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

8. Dźwięk odtwarzany podczas pracy może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

9. Po zakończeniu pracy Użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim go zastał.

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkownika dane w pamięci komputera.

11. Zakończenie korzystania ze stanowisk z dostępnym Internetem następuje najpóźniej 5 minut przed zamknięciem Biblioteki. W przypadku niestosowania się do powyższego postanowienia pracownik Biblioteki upoważniony jest do wyłączenia komputera, z którego korzystał użytkownik, bez względu na możliwość utraty pozyskanych wcześniej danych.

12. Rozliczenie opłat za usługi wydruku, ksera oraz skanu następuje najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.

13. Użytkownicy mają prawo do:
– korzystania z wydawnictw multimedialnych
– korzystania z dostępu do Internetu;
– pracy z oprogramowaniem zainstalowanym na stanowiskach komputerowych;
– korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych;
– kopiowania części danych na nośniki (pendrive, płyty CD/DVD) o ile nie jest to sprzeczne
z prawem autorskim;
– wydruku odpłatnie, zgodnie z cennikiem.

14. Użytkownikowi nie wolno:
– korzystać ze stanowiska komputerowego przez więcej niż jedną osobę oraz udostępniać stanowiska innym osobom;
– łamać zabezpieczeń systemu;
– samowolnie usuwać usterek w działaniu oprogramowania systemowego
i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
– instalować programów i gier oraz zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym;
– przesyłać i udostępniać dane/danych, które naruszałyby prawo;
– prowadzić działalności komercyjnej w szczególności polegającej na przygotowaniu przy użyciu sprzętu produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży lub innej działalności handlowej;
Udzielanie informacji
1. Pracownicy udzielają informacji:
– rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych na temat posiadanych zbiorów, doboru literatury, sposobu korzystania ze zbiorów, katalogów i innych materiałów bibliotecznych;
– bezpośrednio, telefonicznie, przez Internet, korespondencyjnie.
2. Prowadzą zajęcia, lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych.

3. W Dziale Informacji znajduje się Punkt Informacji Europejskiej oraz Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Wypożyczalnia czytników e-booków.

4. Na zamówienie użytkowników wykonujemy kserokopie, skany.

5. Bibliotekarze na życzenie udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z baz danych, programów oraz katalogów.

6. Poszukiwania prowadzi sam użytkownik.

7. Bibliotekarz posiada prawo wglądu do materiałów, z których korzysta użytkownik.

UŻYCZANIA CZYTNIKÓW EBOOKÓW ORAZ ODTWARZACZY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

§10

1. Czytnik ebooków może zostać użyczony pełnoletniemu użytkownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu posiadającemu ważną kartę biblioteczną, w Dziale Informacji – Czytelni.

2. Odtwarzacze dla osób niewidomych i słabowidzących CZYTAK NPN3 dostępne są w Mediatece.

3. Czytnik / czytak jest użyczany na 1 miesiąc. Okres użyczenia można przedłużyć na podstawie umowy pisemnego podania wniesionego do końca okresu obowiązywania.

4. Użytkownik jest zobowiązany do oddania czytnika / czytaka w terminie określonym w umowie. Za niezwrócenie czytnika / czytaka w umówionym terminie Biblioteka nalicza opłaty zgodnie z bieżącym cennikiem opłat.

5. Warunkiem użyczenia czytnika / czytaka jest podpisanie umowy użyczenia (strony: Miejska Biblioteka Publiczna i użytkownik), w której zawarte zostaną następujące dane: imię i nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu, e-mail, adres. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6. Użytkownik otrzymuje jedno z urządzeń dostępnych w danym momencie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

7. Materiały użytkownika na karcie pamięci lub w pamięci urządzenia mają być przez niego usunięte przed oddaniem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika ebooków
na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego,
pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu MBP.

9. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego
na sprawdzenie czytnika ebooka / czytaka przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu urządzenia w piątek sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.

10. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy.

11. W przypadku zgubienia sprzętu użytkownik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia
o tych samych możliwościach lub podobnych w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo
po konsultacji z kierownikiem agendy.

12. Użytkownikowi nie wolno udostępniać czytnika ebooków / czytaka osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor MBP w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie głównej MBP, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00.

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i powierzone materiały biblioteczne pozostawione bez opieki.