UCHWAŁA NR XVI/326/19
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany statusu Miejskiej Biblioteki Publiczne im. Jana Pawła II w Opolu

Uchwała nr XXIX/187/92 Rady Miasta Opola z dnia 21. maja 1992 r. ws. utworzenia MBP w Opolu.

 

Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II w Opolu

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach, zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Opole.
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§2.1. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Opole.
2. Biblioteka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
3. Biblioteka może przy znakowaniu używać symbolu „MBP”.
§ 3.1. Biblioteka jest instytucją posiadającą osobowość prawną i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Opola.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Opola.
3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych określonych ustawą, nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu.
4. Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 4.1. Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.
2. Realizując swoje cele określone w ustawie oraz w ust. 1, Biblioteka realizuje zadania gminy
i miasta na prawach powiatu:
1) gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa
oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz samokształceniowych użytkowników Biblioteki;
2) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza je do domu użytkownikom wszystkich grup wiekowych;
3) realizuje różnorodne i nowoczesne oferty usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji;
4) organizuje edukację czytelniczą i medialną wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa, mediów elektronicznych poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i tematyczne, wystawy, warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze i targi książki;
5) przygotowuje użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi technologiami;
6) wspiera uczenie się i rozwijanie zainteresowań użytkowników Biblioteki;
7) prowadzi działalność wydawniczą;
8) współpracuje z innymi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;
9) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
10) współpracuje z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji wspólnych inicjatyw czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych.

 

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 5.1. Biblioteką zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Opola, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki, określa w regulaminie organizacyjnym jej szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych działów, odpowiada za całokształt
jej działalności oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi
w dyspozycji Biblioteki.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Biblioteki;
2) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
3) wydawanie regulaminów i wewnętrznych zarządzeń;
4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy;
5) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki.
4. W Bibliotece tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor.

§ 6.1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały, punkty biblioteczne i filie biblioteczne, których wykaz określa załącznik do niniejszego statutu.
2. Zakres ich działania jest określony w § 4.
§ 8. Organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z całokształtem działalności Biblioteki może być rada biblioteczna, powoływana zarządzeniem dyrektora.

 

Rozdział 4
Źródła finansowania

§ 8.1. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Biblioteki.
§ 9. Biblioteka działa we własnym imieniu i na własny rachunek i ryzyko, w ramach obowiązujących przepisów, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, a także prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego instytucji, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
§ 10.1. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora;
4) inne dotacje niż wymienione w pkt 3;
5) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
6) inne dozwolone prawem.
2. Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach
o rachunkowości.
3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
4. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
5. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe.
§ 11.1. Biblioteka może, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, prowadzić
jako dodatkową działalność gospodarczą, w sposób nie kolidujący z realizacją jej podstawowych celów, a środki uzyskane z jej prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.
2. Zaciągnięcie przez Bibliotekę kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta Opola.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 12. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

————————————————————————–

Załącznik
do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu

Wykaz wypożyczalni Biblioteki Centralnej i Filii

Biblioteka Centralna:

1. Wypożyczalnia Centralna, Opole ul. Minorytów 4.
2. Mediateka, Opole ul. Minorytów 4.
3. Wypożyczalnia dla Dzieci – Pokój Bajek, Opole ul. Minorytów 4.
4. Oddział Dziecięco – Młodzieżowy, Opole pl. Mikołaja Kopernika 10.

Filie :

1. Filia Nr 1, Opole ul. Alojzego Dambonia 169.
2. Filia Nr 2, Dziecięca, Opole ul. Alojzego Dambonia 169.
3. Filia Nr 3, Opole ul. Bielska 1.
4. Filia Nr 4, Opole ul. Książąt Opolskich 48-50.
5. Filia Nr 5, Opole ul. Chabrów 54.
6. Filia Nr 6, Opole ul. Jagiellonów 4.
7. Filia Nr 7, Opole ul. Marii Rodziewiczówny 13.
8. Filia Nr 8, pl. Klasztorny 8A
9. Filia Nr 10, Opole ul. Franciszka Józefa Buhla 5.
10. Filia Nr 14, Opole ul. Wodociągowa 4 (Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Neuropsychiatryczny w Opolu).
11. Filia Nr 15, Opole ul. Młodej Polski 4.
12. Filia Nr 17, Opole ul. Skautów Opolskich 10.
13. Filia Nr 18, Opole ul. Oświęcimska 90.
14. Filia Nr 19, Opole ul. Katowicka 66 a (Opolskie Centrum Onkologii).
15. Filia Nr 21, Opole ul. Bogumiła Wyszomirskiego 7.