Wczytuję mapę...

OBOK SŁÓW… – wernisaż wystawy grafik Krzysztofa Balcerowiaka, Jarosława Janasa, Pawła Kaszczyńskiego i Piotra Mastalerza 

Data i godzina wydarzenia
21/04/2022, godz. 18:00 - 07/05/2022

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Galeria Zamostek

Kategoria
Wystawa

OBOK SŁÓW… – wernisaż wystawy grafik Krzysztofa Balcerowiaka, Jarosława Janasa, Pawła Kaszczyńskiego i Piotra Mastalerza 

OBOK SŁÓW…
wernisaż wystawy grafik Krzysztofa Balcerowiaka, Jarosława Janasa, Pawła Kaszczyńskiego i Piotra Mastalerza
21 kwietnia 2022 | 18:00 | Galeria MBP Zamostek, ul. Minorytów 4 

Wystawę można oglądać do 7 maja 2022 roku.

 


 

Charakter i umiejscowienie ekspozycyjnej przestrzeni Galerii skłania do refleksji opartej o sposoby wyrażania wniosków, płynących z obserwacji świata, rodzących całe zakresy pytań i wątpliwości bądź służących wyrazowi zachwytu… –  formułowanych w ramach różnych umów językowych, których sygnatariuszami jesteśmy. O ile zechcemy i zdążymy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu i miejsca na zapoznanie się z warunkami owych porozumień podlegającym nieustannym fluktuacjom i redefinicjom. A może raczej o ile zdołamy pogodzić się z możliwością jedynie fragmentarycznego uchwytywania znaczeń wobec towarzyszącej nam jednocześnie tęsknoty za bardziej całościowym i/lub bardziej prawdziwym porządkiem rzeczy. Wydaje się, że taki rodzaj tęsknoty znajduje swoje miejsce w szeregu perspektyw, z których po spojrzeniu na świat okazuje się, że pojęcia, którymi posługujemy się na co dzień są nie tylko niewystarczające, ale ulegają pewnej zapaści, nie mogąc już stanowić instrumentów do wyrażania sensów. Ludwik Wittgenstein mówił o występującym wówczas „jałowym biegu” słów. Wypowiedzi obrazowe – czy ujmując to szerzej – wypowiedzi w ramach sztuk wizualnych nie stanowią jedynie alternatywny dla języka mówionego i pisanego, prostego zamiennika artykulacyjnego. Pozawerbalne ujmowanie sensów odwołuje się bowiem do rejonów postrzeżeniowych o dość złożonych mechanizmach, angażujących całe pokłady pamięci, wiedzy, emocji, pragnień i potrzeb – indywidualnych i społecznych. Może robić to równie intensywnie do literatury, operując tą samą pojęciowością choć odmiennymi strukturami semantycznymi, których warstwa estetyczna nie może być pozostawiona samej sobie (dekoracyjność) jeśli odpowiednio mają zostać wydobyte znaczenia. Obecna wystawa umożliwia spotkanie czterech autorskich postaw, odmiennych zarówno pod względem artykulacyjnym jak i tematycznym.

dr hab. Paweł Kaszczyński prof. UAP

Krzysztof Balcerowiak

Swoją realizacją zatytułowaną „Paśnik” syntetycznie i precyzyjnie komentuje nierzadko spotykaną w przestrzeni społecznej pozycję „grubej zwierzyny”, wskazując równocześnie źródła i skutki jej swoistego dokarmiania. Realizację stanowi przystosowany obiekt. W innych pracach – jak w prezentowanej „Park Platz” – podejmuje często grę z płaszczyzną, znakiem graficznym, a obiektem – w budowaniu znaczeń wykorzystując cechy oglądowe i formalne tych elementów. Czyni to z właściwą sobie swadą i lekkością (choć może w przypadku „Paśnika” nie jest to najtrafniejsze sformułowanie). Jego realizacje stanowią niekiedy specyficzną formę komentarza do określonego aspektu obszarów kulturowych.

Jarosław Janas

Jednym z ważniejszych aspektów jego drogi twórczej jest szczególnie ujęte zagadnienie temporalności. Zmienność i niestabilność z jednej strony, z drugiej zaś rodzaj ciągłości i pewna stała, co można ująć w stwierdzeniu, że niemożliwe jest pochwycenie chwili – zatrzymanie czasu. Swoje poszukiwania i rozważania skupia wokół o b r a z u j ą c e j właściwości dynamiki ruchu oraz prędkości. Jego prace graficzne wywodzą się jak sam mówi „ze świadomości skrawka”, który może zobrazować, i z rozumienia grafiki nie tyle i nie tylko uważanej za jedną z dziedzin sztuki, ale obejmującego całą współczesną rzeczywistość pangrafizmu.   Opracował autorską metodę skanowania obrazu przestrzeni i tworzenia matrycy cyfrowej. Na wystawie prezentuje realizacje wyprowadzone z cyklu: „Skany Przestrzeni”.

Paweł Kaszczyński

Prezentowane realizacje wywodzą się ze zbioru malarskich wypowiedzi obrazowych. Jako znaczący ujawniają obszar poza polem obrazu – parergon – istniejący zawsze, ale wobec klasycznej definicji obrazu malarskiego stanowiący obrazowy niebyt, lub rzeczywistość pozaobrazową, przeciwstawiającą się dziełu. Marginalia pola jawią się jako sensotwórcze poprzez zaakcentowanie ich światłem, wyprowadzonym tu poza format (na zasadzie inwersji), a nie padającym na jego płaszczyznę, jak dzieje się w zazwyczaj eksponowanym obrazie. Istotne są też relacje jakie w ten sposób powstają między poszczególnymi polami obrazowymi. Pozwalające zaś dostrzec się rozświetlone obrzeżenia, oferują rozpoznanie rodzaju zerwanej celowości – wszczęcia i zerwania zarazem. Na wystawie prezentuje realizacje wyprowadzone
z cyklu: „Treści”.

 Piotr Mastalerz

Wyśmienicie zna język pra-substancji za jaką możemy uznać glinę. Będąca reprezentacją materialnego bytu, a poddana oglądowi – znalezionych dla niej form – odsyła do zakresu pojęciowego epistemologii. Autor wyraźnie wskazuje więc wizualny aspekt poznania rzeczywistości. Moment twórczy zdaje się lokować jak najbliżej tworzywa z jakim pracuje, czujnie pozwalając na autoprezentację fizycznych jego cech – gęstości, struktury, barwy – i od właściwości zachowania samego tworzywa uzależnia rozstrzygnięcia form. Odnosi się do umocowań kulturowych – jak w realizacjach zatytułowanych: “Czarnofigurowy”, “Białofigurowy”, czy w prezentowanej w Opolu pracy: “Czerwonofigurowy”. Powołuje obiekty ceramiczne oraz wypowiedzi oparte o dialog płaszczyzny z materią.