Gotówka to wolność – spotkanie z Rafałem Ganowskim

Kiedy

16/01/2024    
18:00

Gdzie

Biblioteka Główna - Sala konferencyjna
Minorytów 4, Opole, opolskie

Rodzaj wydarzenia

Wczytuję mapę...

Gotówka to wolność – spotkanie z Rafałem Ganowskim
16 stycznia 2024 | 18:00
sala konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

Wstęp wolny

„Wprowadzenie cyfrowych walut może zasadniczo zwiększyć władzę bankierów centralnych i polityków nad zwykłymi ludźmi. Pod jednym warunkiem. Muszą zlikwidować gotówkę bądź też sprawić, iż jej użytkowanie będzie kompletnie nieopłacalne. Właśnie z tego powodu od dłuższego czasu trwa wojna z gotówką. Prowadzą ją politycy, mainstreamowe media, największe korporacje i przedstawiciele banków centralnych. Obrona gotówki jest jednak realna, jeśli miliony zwykłych obywateli będzie świadomych tego, jak ważna jest to kwestia. Toczy się walka o wolność, własność i anonimowość. Książka „Gotówka to wolność” ma w tej walce pomóc”. [z noty wydawcy: Independent Publishing]

Rafał Ganowski – przed­się­bior­ca, praw­nik, wol­no­ścio­wiec i czło­nek ze­spo­łu In­de­pen­dent Tra­der. Pa­sjo­nat po­dró­ży i do­brych ksią­żek. Au­to­r blo­gów „Krót­ki Po­rad­nik Praw­ni­ka” oraz „Po­dró­że ku wol­no­ści” oraz publikacji na temat obro­ny go­tów­ki oraz wpro­wa­dze­nia CBDC, czyli cy­fro­wych walut ban­ków cen­tral­nych. Wie­dzę gro­ma­dził m.​in. pod­czas stu­diów praw­ni­czych na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. W la­tach 2007-2009 uczęsz­czał do Szko­ły Prawa Nie­miec­kie­go, na­to­miast okres 2012-2013 po­świę­cił na Szko­łę Prawa Ame­ry­kań­skie­go. Ukoń­czył rów­nież dwa mię­dzy­na­ro­do­we kursy do­ty­czą­ce wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej.