Wczytuję mapę...

„Bodo wśród gwiazd” – spotkanie z Anną Mieszkowską

Data i godzina wydarzenia
08/04/2016, godz. 17:00 - 29/03/2016

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

"Bodo wśród gwiazd" - spotkanie z Anną Mieszkowską

 

8 kwietnia 2016 (piątek), godz. 17.00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

wstęp wolny

 

Anna Mieszkowska – warszawianka, absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (obecnie Akademia Teatralna). Pracuje w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Współpracuje też z Archiwum Emigracji w Toruniu. Od wielu lat zbiera dokumentację teatralną o działalności polskich artystów poza krajem. Opu­bli­ko­wa­ła m. in.: „Za dawno, za do­brze się znamy. Pio­sen­ki Ma­ria­na He­ma­ra” (wspól­nie z Władą Ma­jew­ską, Pol­ska Fun­da­cja Kul­tu­ral­na, Lon­dyn 1997), „Ar­ty­ści emi­gra­cyj­nej Mel­po­me­ny” – album do­ku­men­ta­cyj­ny bo­ga­to ilu­stro­wa­ny fo­to­gra­fia­mi i pro­gra­ma­mi te­atral­ny­mi (PFK, Lon­dyn 1998), „Była sobie pio­sen­ka. Gwiaz­dy ka­ba­re­tu i emi­gra­cyj­nej Mel­po­me­ny” (MUZA 2006), „Jestem Járosy! Zawsze ten sam…” (MUZA 2008). Jest autorką biografii Ireny Sendlerowej „Matka dzie­ci Ho­lo­cau­stu. Hi­sto­ria Ireny Sen­dle­ro­wej”, na kanwie której powstał film „Dzieci Ireny Sendlerowej”. Pu­bli­ka­cje Anny Mieszkowskiej można zna­leźć w „Pa­mięt­ni­ku Te­atral­nym” i w „Ar­chi­wum Emi­gra­cji”. Pisze hasła te­atral­ne dla en­cy­klo­pe­dii i słow­ni­ków (Słow­nik bio­gra­ficz­ny te­atru pol­skie­go, Pol­ski Słow­nik Bio­gra­ficz­ny). Jest czę­stym go­ściem w au­dy­cjach li­te­rac­ko-mu­zycz­nych Pol­skie­go Radia.

[źródło: www.annamieszkowska.pl]

„Bodo wśród gwiazd” – Po latach milczenia obserwujemy rosnące zainteresowanie historią kabaretu okresu międzywojennego. Na temat teatrów rewiowych ukazują się publikacje naukowe i popularne. Także liczne biografie artystów w nich występujących. (…) Co takiego atrakcyjnego jest dla jego prawnuków w tej nieznanej przeszłości sprzed ponad wieku? Kim byli twórcy przedwojennych scen i scenek rozrywkowych, jak potoczyły się ich późniejsze losy? A gwiazdy kabaretu? O nich jest ta opowieść prezentująca kilkanaście najbardziej znanych postaci piosenki, tańca i filmu: obok Eugeniusza Bodo znaleźli się tu Fryderyk Járosy, Stefania Górska, Zofia Terné, Maria Modzelewska, Konrad Tom i Zula Pogorzelska, Feliks Konarski i Nina Oleńska, Alfred Schűtz, Renata Bogdańska-Anders, Gwidon Borucki, Wojciech Wojtecki, Wiktor Budzyński, Stanisław Ruszała i Loda Halama. Spośród autorów – m.in. najjaśniejsza gwiazda, czyli Marian Hemar. Bohaterów tamtych lat przypominają fotografie, recenzje z występów, artykuły prasowe, plakaty, ale też listy, dokumenty. (…)

[źródło: www.annamieszkowska.pl]